زندگی نامه بهروز فروتن

رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر‫ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮدم – با کارآفرین موفق برند بهروز آشنا شویم!

ﻣﻦ ﺑﻬﺮوز ﻓﺮوﺗﻦ در ﺳﺎل ۱۳۲۴ در ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و در اﻣﯿﺮﯾﻪی ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ ﺷﺪم. در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺪرم را از دﺳﺖ دادم. اﯾﺸﺎن رﺋﯿﺲ اداره ی آﮔﺎﻫﯽ‬ ‫ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﺪرم ﺑﻪ ﯾﺎد دارم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ‫زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﺸﺎن اﺻﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺎ در اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﭼﻪ ﮐﺎری‬ ‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ.‬ ‫از ﺑﭽﮕﯽ ﺳﺨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺲ...
rsdwv2

لطفا بیایید کتاب بخوانیم!

چند روزه بخاطر یسری کارها وقت نکردم کتاب بخونم… به قول خودم این چند روز که کتاب نخوندم”حس میکنم روحم خشک شده!” واقعا کتاب چون آب حیاتی است که درخت روح آدمی را آبیاری می کند…   این مدتی که شروع کردم کتاب خوندن واقعا دنیای برام جذاب تر شد… شاید باور نکنید اما کتاب خوندن خیلی شیرینه! بیاید و امتحان کنید! فقط برای یک بار! شما هم کتاب بخوانید!   ویکتور هوگو میگه: خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دست رسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
Summit_29170

مردان بزرگ…

لانگ فلو میگه: “مردان بزرگ قله های رفیع را با یک پرواز ناگهانی فتح نکردند، بلکه شباهنگام، زمانی که همراهانشان در خواب بودند، با مشقت فراوان به سمت قله ها گام برمی داشتند.”(۱)     “و شما اگر خواهان قله ها هستید بدانید مشقت جز جدا نشدنی این راه می باشد” ۱- برگرفته شده از کتاب “معجزه انضباط شخصی” از برایان تریسی (خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم)
Banner-Hours-of-Operation

فردا خیلی دیر است…

فردا خیلی دیر است ، باید از همین “لحظه” شروع کنم ! نباید بگذارم عقربه ها مرا دُور بزنند ؛ می خواهم دست ببَرم در ذهنم ؛ هر چه افکارِ منفی دارد ، خالی کنم! باید جا برای احساساتِ خوب باز کنم. خاطرات مُرده ی زیادی روی دستم باد کرده است! تمامِ کهنگی ها را باید خاک کنم. پروانه های زیادی در من سر از پیله در آورده اند؛ وقتِ آن است که از خودم آزاد شوم! من هنوز به پرواز با بال های شکسته ایمان دارم.